Saturday, May 25, 2024

Chúa Nhật 16 Thường Niên. Năm B. 21/7

Ca Nhập Lễ :  Ca Nhập Lễ 2 - Lm Nguyễn Văn Trinh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 22 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Thân Lúa Miến - Lm Mi Trầm - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Muốn Nhận - Lm Nguyễn Duy - MP3
Kết Lễ :           Sống Chứng Nhân - Lm Nguyễn Duy - MP3