Monday, March 4, 2024

Chúa Nhật 2 Phục Sinh. Năm B. 7/4

Ca Nhập Lễ :  Nào Ta Hãy Mừng Vui - Lm Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 117 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Chúa Đôi Tay Bé Nhỏ - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Toma Hãy Tin - Nguyễn Duy - MP3
Kết Lễ :           Loan Tin Lòng Thương Xót Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3