Wednesday, July 12, 2023

Chúa Nhật 17 Thường Niên. Năm A. 30/7

Ca Nhập Lễ :  Ngợi Ca - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 118 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lấy Gì Để Dâng - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Nước Trời - Viễn Xứ - MP3
Kết Lễ :           Đường Đi Có Chúa - MP3