Saturday, July 15, 2023

Chúa Nhật 22 Thường Niên. Năm A. 3/9

Ca Nhập Lễ :   Hân Hoan Vui Sướng - Sơn Dương - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 62 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Con Xin Tiến Dâng 1 - Lm Nguyễn Duy - MP3
Hiệp Lễ :         Đường Thập Giá - Giang Ân - MP3
Kết Lễ :           Thập Giá Niềm Tự Hào - Lm Thái Nguyên - MP3