Saturday, July 15, 2023

Chúa Nhật 21 Thường Niên. Năm A. 27/8

Ca Nhập Lễ :  Muôn Dân Reo Mừng - Lm Tiến Thành & Hải Ánh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 137 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Thanh Cao - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Gọi Tên Con - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Này Chính Chúa - Nguyễn Đức Tuấn - MP3