Saturday, July 15, 2023

Chúa Nhật 23 Thường Niên. Năm A. 10/9

Ca Nhập Lễ :  Từ Buổi Sớm - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 94 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Rượu Bánh Thơm Nồng - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Đại Dương Thương Xót - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Xin Vâng 1 - Lm Mi Trầm - MP3