Thursday, May 25, 2023

Chúa Nhật 15 Thường Niên. Năm A. 16/7

Ca Nhập Lễ :   Con Hân Hoan - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :          Thánh Vịnh 64 Đất Tốt - Viễn Xứ - MP3
Dâng Lễ :        Thân Lúa Miến - Mi Trầm - MP3
Hiệp Lễ :          Hạt Giống Nảy Mầm - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :            Loan Báo Tin Mừng - Lm Từ Duyên - MP3