Sunday, April 3, 2022

Thứ Sáu Tuần Thánh. Năm C. 15/4

Đáp Ca :         Thánh Vịnh 30 - Hải Triều - MP3
Hôn Chân :     Khúc Thương Ca 1 - Trần Phương Đông - MP3
Hiệp Lễ :         Thập Tự Đồi Xưa - Trần Công Danh - MP3