Sunday, April 17, 2022

Chúa Nhật Thứ 4 Phục Sinh. Năm C. 8/5

Ca Nhập Lễ :  Chúa Là Mục Tử - Nguyện Duy Vi - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 99 - Xuân Minh - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Thanh Cao - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Lắng Nghe Tiếng Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Chúa Sai Tôi Đi - Ngọc Linh - MP3