Saturday, April 23, 2022

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Bổn Mạng Ca Đoàn) 5/6

Ca Nhập Lễ:    Khấn Xin Chúa Thánh Thần - Đinh Công Huỳnh - MP3

Đáp Ca:           Thánh Vịnh 103 - Thanh Lâm - MP3 

Ca Tiếp Liên:   Ca Tiếp Liên - Lm Thái Nguyên - MP3

Alleluia:            Alleluia Thánh Thần - Lm Thái Nguyên - MP3

Dâng Lễ:         Kính Tiến Ngôi Ba Thánh Thần - MC - MP3

Hiệp Lễ:          Veni Sante Spirirtus - Tiến Linh - MP3

Kết Lễ:            Thần Trí Chúa - Hòa Âm Ngọc Linh - MP3