Sunday, March 20, 2022

Chúa Nhật Lễ Lá. Năm C. 10/4

Ca Nhập Lễ :  Vang Lời Tụng Ca - Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 21 Sao Ngài Bỏ Con - Tường Ân - MP3
Dâng Lễ :        Chiều Xưa Thập Giá - Hải Ánh - MP3
Hiệp Lễ :         Vườn Dầu Năm Xưa - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Can Vê Chiều - Vi Nam - MP3