Saturday, March 12, 2022

Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay. Năm C. 27/3

Ca Nhập Lễ :  Hãy Quay Về - Lm Nguyễn Lễ - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 33 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Con Muốn Dâng - PM Cao Huy Huàng - MP3
Hiệp Lễ :         Bước Chân Hoang Đàng - Thiên Lý - MP3
Kết Lễ :           Hãy Quay Về - Lm Mi Trầm - MP3