Saturday, January 22, 2022

Chúa Nhật 6 Thường Niên. Năm C. 13/2

Ca Nhập Lễ :  Từ Buổi Sớm - Lm Nguyễn mộng Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 1 - Ninh Doãn Hùng - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng  -  MP3
Hiệp Lễ :         Bát Phúc - Lm Mi Trầm - MP3
Kết Lễ :           Có Chúa Song Hành - Hải Ánh - MP3