Tuesday, January 4, 2022

Chúa Nhật 4 Thường Niên. Năm C. 30/1

Ca Nhập Lễ :  Lòng Con Hân Hoan - Vũ Đình Ân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 70 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Hằng Sống - Thiên Lý - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Là Tất Cả Đời Con - Giang Ân - MP3
Kết Lễ :           Cất Bước Ra Đi - Lm Thiên Ân - MP3