Saturday, September 9, 2023

Lễ Các Thánh. Năm A. Thứ Tư 1/11

Ca Nhập Lễ :  Nào Cùng Vui - Hoàng Vũ - MP3 
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 23 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Dâng Ngài - Binh Phạm - MP3
Hiệp Lễ :         Bát Phúc - Lm Mi Trầm - MP3
Kết Lễ :           Mừng Kính Các Thánh - Viễn Xứ - MP3