Saturday, September 2, 2023

Chúa Nhật 27 Thường Niên. Năm A. 8/10

Ca Nhập Lễ :  Cung Thánh Huyền Linh - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 79 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Xin Dâng Cuộc Đời Con - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Là Tất Cả Đời Con - Giang Ân - MP3
Kết Lễ :           Dâng Mẹ Tràng Hoa Mân Côi - Đinh Công Huỳnh - MP3