Saturday, October 22, 2022

Chúa Nhật 32 Thường Niên. Năm C. 6/11

Ca Nhập Lễ :  Lòng Con Hân Hoan - Vũ Đình Ân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 16 - Lm Thái NGuyên - MP3
Dâng Lễ :        Biết Lấy Gì - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Sự Sống Đời Sau - HMK&DCH - MP3
Kết Lễ :           Cho Một Tình Yêu - Lm Thái Nguyên - MP3