Tuesday, October 4, 2022

Chúa Nhật 30 Thường Niên. Năm C. 23/10

Ca Nhập Lễ :  Ca Nhập Lễ 2 - Lm Nguyễn Văn Trinh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 33 - Chúa Đã Nghe - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Giai Khúc Dâng Tiến 2 - Giang Tâm - MP3
Hiệp Lễ :         Xin Mãi Ngân Vang Tiếng Ca - Phan Ngọc Hiến - MP3
Kết Lễ :           Hoa Mân Côi - Lm Kim Long - MP3