Tuesday, February 11, 2020

Thánh Nhạc Lễ Đặc Biệt

Lễ Vọng Phục Sinh. Thứ bảy 11/4

Exultet GM Nguyễn Văn Hòa
Đáp Ca Thứ 2. Tìm Nương Tựa Chúa. Mp3
Đáp Ca Thứ 3. Xuất Hành. Mp3
Đáp Ca Thứ 4. Chúa ơi xin tái tạo TV50 (Nếu có rửa tội). Mp3
Đáp Ca Vọng Phục Sinh. Bài Thánh Thư.