Wednesday, February 12, 2020

Chúa Nhật 6 Mùa Thường Niên Năm A. 16/2

Chúa Nhật 6 Mùa Thường Niên Năm A. 16/2


Ca Nhập Lễ: Ngày Mới - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh
Đáp Ca: TV118-CN6ATN  Mp3
Dâng Lễ: Biết Lấy Gì 
Hiệp Lễ: Xin Biến Đổi Con  Mp3
Kết Lễ: Hiền Mẫu La Vang