Saturday, February 22, 2020

Hình Lễ Bổn Mạng T6/2019

Một Số hình ảnh lễ Bổn Mạng T6/2019


Đàn Sĩ

Hát lễ


 Bè Nữ

Bè Nam