Saturday, February 29, 2020

Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A 1/3

Ca Nhập Lễ : Nguyện Chúa Chí Ái
Đáp Ca : Thánh Vịnh 50 - Lm Thái Nguyên MP3
Dâng Lễ : Lễ Dâng Thống Hối
Hiệp Lễ : Cám Dỗ Trong Đời
Kết Lễ : Tâm Tình Ăn Năn