Sunday, November 5, 2023

Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng. Năm B. 24/12

Ca Nhập Lễ :  Trời Cao - Duy Tân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 88 - Lm Phương Anh - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Nỗi Chờ Mong - Viễn Xứ - MP3
Hiệp Lễ :         Đáp Tiếng Xin Vâng - HMK&ĐCH - MP3
Kết Lễ :           Xin Vâng 1 - Lm Mi Trầm - MP3