Sunday, November 5, 2023

Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng. Năm B. 24/12

Ca Nhập Lễ :  Trời Cao - Duy Tân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 88 - Lm Phương Anh - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Dâng Ngài - Binh Phạm - MP3
Hiệp Lễ :         Hồn Con Khát Khao - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Xin Vâng 1 - Lm Mi Trầm - MP3