Tuesday, November 14, 2023

Chúa Nhật 2 Thường Niên. Năm B. 14/1

Ca Nhập Lễ :   Cung Thánh Huyền Linh - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 39 - HVH - MP3
Dâng Lễ :        Tiến Dâng Về Cha - Vinh Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Vì Chúa Giàu Lòng Xót Thương - M Tigon - MP3
Kết Lễ :           Trong An Bình - Lm Nguyễn Duy - MP3