Tuesday, November 14, 2023

Chúa Nhật 2 Thường Niên. Năm B. 14/1

Ca Nhập Lễ :  Hỡi Thế Trần - Lm Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 39 - HVH - MP3
Dâng Lễ :        Như Hạt Miến - Lm Thành Tâm - MP3
Hiệp Lễ :         Tình Chúa - Đỗ Thi Thức - MP3
Kết Lễ :           Trong An Bình - Lm Nguyễn Duy - MP3