Tuesday, November 14, 2023

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh. Năm B. 7/12

Ca Nhập Lễ :  Ba Vua Lên Đường - Giang Ân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 71 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Tâm Tình Hòa Bịnh 2 - Lm Mi Trầm - MP3
Hiệp Lễ :         Dấu Lạ Hiển Linh - Thiên Lý - MP3
Kết Lễ :           Lời Cầu Nửa Đêm - Lm Thành Tâm - MP3