Monday, September 13, 2021

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Ca Nhập Lễ :  Nào Cùng Vui - Hoàng Vũ - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 125 - Nhật Minh - MP3
Dâng Lễ :        Giai Khúc Dâng Tiến 2 - Giang Tâm - MP3
Hiệp Lễ :         Ngày Vinh Thắng - Lm Ngô duy Linh - MP3 
Kết Lễ :           Mừng Chư Thánh Việt Nam - Mai nguyên Vũ - MP3

Alleluia:           Alleluia Tử Đạo - Hiếu Vũ - MP3