Friday, June 21, 2024

Chúa Nhật 20 Thường Niên. Năm B. 18/8

Ca Nhập Lễ :  Bánh Thiêng - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 33 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Tiến Dâng - Thanh Nhàn - MP3
Hiệp Lễ :         Bánh Bởi Trời - Michell - MP3
Kết Lễ :           Hãy Thắp Sáng Lên - Sơn Dương - MP3