Saturday, July 2, 2022

Chúa Nhật 19 Thường Niên. Năm C. 7/8

Ca Nhập Lễ :  Từ Buổi Sớm - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 32 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Xin Dâng Lên Ngài - MP3
Hiệp Lễ :         Trung Tín Đợi Chờ - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Hãy Thắp Sáng Lên - Sơn Dương - MP3