Sunday, May 22, 2022

Chúa Nhật 13 Thường Niên. Năm C. 26/6

Ca Nhập Lễ :  Về Cung Điện Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 15 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Trên Dĩa Thánh - Lm Mi Trầm - MP3
Hiệp Lễ :         Đi Theo Chúa - Trọng Khẩn - MP3
Kết Lễ :           Đường Đi Có Chúa - Anh Minh - MP3