Saturday, May 7, 2022

Lễ Chúa Ba Ngôi. Năm C. 12/6

Ca Nhập Lễ :  Ngợi Khen Ba Ngôi - Thiên Lý - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 8 - Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Kính Dâng Ba Ngôi - Tri văn Trinh - MP3
Hiệp Lễ :         Khấu Đầu Bái Lạy - Trầm Hương - MP3
Kết Lễ :           Mầu Nhiệm Ba Ngôi - Thành Nam - MP3