Thursday, September 17, 2020

Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm A 11/10

Ca Nhập Lễ : Ca Lên Đi 1 - Lm Kim Long MP3
Đáp Ca :  Thánh Vịnh 22 - Trong Nhà Chúa - Mi Giáng MP3
Dâng Lễ : Lấy Gì Để Dâng  - Đinh Công Huỳnh MP3
Hiệp Lễ : Chúa Đã Mời Gọi  - Lm Thái Nguyên MP3
Kết Lễ :   Tháng 10 Tháng Mân Côi - Trùng Dương MP3