Tuesday, April 25, 2023

Lễ Chúa Ba Ngôi. Năm A. 4/6

Ca Nhập Lễ :  Ngợi Khen Ba Ngôi - Thiên Lý - MP3
Đáp Ca :         Daniel 3 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Lên Ba Ngôi - Vũ Đình Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Khấu Đầu Bái Lạy - Trầm Hương - MP3
Kết Lễ :           Cho Một Tình Yêu - Lm Thái Nguyên - MP3