Monday, April 10, 2023

Lễ Thánh Thần Hiện Xuống (Bổn Mạng Ca Đoàn). Năm A. 28/5

Ca Nhập Lễ :  Thánh Thần Chúa - Phạm Vĩnh Sơn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 103 - Ninh Doãn Hùng - MP3
Ca Tiếp Liên : Ca Tiếp Liên - Lm Thái Nguyên - MP3
Alleluia: :         Alleluia - Xuân Hoàng
Dâng Lễ :        Với Chúa Thánh Linh - Thiên Hồ
Rước Lễ         Khúc Hát Thần Linh - Lgn. Nguyễn Hùng Lân - MP3
Kết Lễ:            Tạ Ơn Thánh Thần Thiên Chúa - Hải Ân - MP3