Friday, April 7, 2023

Lễ Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu. Năm A. 24/5

Ca Nhập Lễ :  Mẹ Phù Hộ - Trần Văn Hào - MP3
Đáp Ca :         Mẹ Là Vinh Dự - hvh - MP3
Dâng Lễ :        Cùng Dâng Với Mẹ - Hải Ánh - MP3
Hiệp Lễ :         Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu - Hải Triều
Kết Lễ :           Hiền Mẫu La Vang - Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân - MP3