Saturday, September 3, 2022

Hai Bài Hát Hay

Hai bài hát hay ca đoàn sẽ tập trong những ngày tháng tới. Bài Chúa chờ đã tập tối thứ sáu đầu tháng. Mời ACE nghe 2 bài này.

Xin Mãi Ngân Vang Tiếng Ca - Phan ngọc Hiến - MP3