Monday, March 8, 2021

Chúa Nhật Lễ Lá. Năm B 28/3

Ca Nhập Lễ :  Hoan Hô Đức Vua - Thiên Lý - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 21 Sao Chúa Bỏ Con - Tường Ân - MP3
Dâng Lễ :        Con Muốn Dâng - PM Cao huy Hoàng - MP3
Hiệp Lễ :         Thập Giá Vinh Quang - Thiên Hồ - MP3
Kết Lễ :           Can-vê Chiều - Vi Nam - MP3