Monday, March 9, 2020

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Bổn Mạng Ca Đoàn Thánh Linh Perth 31/5

Ca Nhập Lễ : Khấn Xin Chúa Thánh Thần - Đinh Công Huỳnh MP3

Đáp Ca :  Thánh Vịnh 103 - Thanh Lâm MP3

Alleluia :   Alleluia Hiện Xuống

Dâng Lễ : Hiến Lễ Tinh Tuyền - Phạm Đức Huyến MP3
Hiệp Lễ : Xin Thánh Thần Ngự Đến -  Thiên Duyên MP3
Kết Lễ : Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa - Từ Duyên MP3