Monday, March 9, 2020

Chúa Nhật Lễ Lá Năm A 5/4

Ca Nhập Lễ : Hoan Hô Đức Vua - Thiên Lý MP3

Đáp Ca :  Thánh Vịnh 21  - Tường Ân MP3

Dâng Lễ : Vì Yêu Thương Con - PM Cao Huy Hoàng MP3
Hiệp Lễ : Vườn Dầu Năm Xưa -  Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh MP3
Kết Lễ : Can-vê Chiều - Vi Nam MP3