Saturday, April 3, 2021

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 23/5. Bổn Mạng Ca Đoàn

Ca Nhập Lễ:  Tặng Phẩm Thần Linh - Trầm Hương - MP3
Đáp Ca:         Thánh Vịnh 103 - Thanh Lâm - MP3
Alleluia:          Alleluia Hiện Xuống
Dâng Lễ:        Giai Khúc Dâng Tiến 2 - Giang Tâm - MP3
Hiệp Lễ:         Khấn Xin Chúa Thánh Thần - Đinh công Huỳnh - MP3
Kết Lễ:           Nguyện Xin Chúa Thánh Thần - Ngọc Linh - MP3