Monday, April 13, 2020

Kinh Vinh Danh - ĐC Phaolo Nguyễn Văn Hòa - Ca Đoàn Thánh Linh Perth - 2015

Gửi đến quý Ca Đoàn - Kinh Vinh Danh - Hát
Ngợi khen vinh danh Chúa


Kính mến